Methyl 6-methyl-4-(4-methylbenzoyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

Methyl 6-methyl-4-(4-methylbenzoyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate(914349-17-0 )