meso-1,2-Diphenylethylenediamine

meso-1,2-Diphenylethylenediamine(951-87-1 )