Ethyl 3-(pyridin-2-ylamino)propionate

Ethyl 3-(pyridin-2-ylamino)propionate