About 378 results.

3-PYRIDINEMETHANOL, 6-[(PHENYLMETHYL)AMINO]

CCD:CCD08286233

CAS:1028224-25-0

Synonyms:3-PYRIDINEMETHANOL, 6-[(PHENYLMETHYL)AMINO]

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286233.html

2-PYRIMIDINAMINE, N-[1-(PHENYLMETHYL)-4-PIPERIDINYL]

CCD:CCD08286312

CAS:76167-42-5

Synonyms:2-PYRIMIDINAMINE, N-[1-(PHENYLMETHYL)-4-PIPERIDINYL]

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286312.html

4-THIAZOLECARBOXYLIC ACID, 2-[4-(PHENYLMETHYL)-1-PIPERAZINYL]-, ETHYL ESTER

4-THIAZOLECARBOXYLIC ACID, 2-[4-(<span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span>)-1-PIPERAZINYL]-, ETHYL ESTER

CCD:CCD08286429

CAS:104481-25-6

MF / MW:C17H21N3O2S / 331.433

Synonyms:4-THIAZOLECARBOXYLIC ACID, 2-[4-(PHENYLMETHYL)-1-PIPERAZINYL]-, ETHYL ESTER

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286429.html

PYRIDAZINE, 3-CHLORO-6-[4-(PHENYLMETHYL)-1-PIPERIDINYL]-

PYRIDAZINE, 3-CHLORO-6-[4-(<span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span>)-1-PIPERIDINYL]-

CCD:CCD08286558

CAS:362661-26-5

MF / MW:C16H18ClN3 / 287.787

Synonyms:PYRIDAZINE, 3-CHLORO-6-[4-(PHENYLMETHYL)-1-PIPERIDINYL]-

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286558.html

L-NORLEUCINE PHENYLMETHYL ESTER 4-METHYLBENZENESULFONA​TE

L-NORLEUCINE <span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span> ESTER 4-METHYLBENZENESULFONA​TE

CCD:CCD08286748

CAS:63219-55-6

MF / MW:C20H27NO5S / 393.497

Synonyms:L-NORLEUCINE PHENYLMETHYL ESTER 4-METHYLBENZENESULFONA​TE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286748.html

2-PYRROLIDINEPROPANOIC ACID, 1-[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]-Β-OXO-, PHENYLMETHYL ESTER, (2S)

CCD:CCD08286751

CAS:867216-17-9

Synonyms:2-PYRROLIDINEPROPANOIC ACID, 1-[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]-Β-OXO-, PHENYLMETHYL ESTER, (2S)

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286751.html

BUTANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL](PHENYLMETHYL)AMINO]-3-OXO-, ETHYL ESTER

BUTANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL](<span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span>)AMINO]-3-OXO-, ETHYL ESTER

CCD:CCD08286834

CAS:207554-16-3

MF / MW:C18H25NO5 / 335.3948

Synonyms:BUTANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL](PHENYLMETHYL)AMINO]-3-OXO-, ETHYL ESTER

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286834.html

HEXANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-5,5-DIMETHYL-3-OXO-, PHENYLMETHYL ESTER, (4S)

CCD:CCD08286841

CAS:1267584-96-2

Synonyms:HEXANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-5,5-DIMETHYL-3-OXO-, PHENYLMETHYL ESTER, (4S)

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286841.html

BUTANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-3-OXO-, PHENYLMETHYL ESTER

BUTANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-3-OXO-, <span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span> ESTER

CCD:CCD08286857

CAS:606928-86-3

MF / MW:C16H21NO5 / 307.3416

Synonyms:BUTANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-3-OXO-, PHENYLMETHYL ESTER

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286857.html

HEXANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-5-METHYL-3-OXO-, PHENYLMETHYL ESTER, (4S)

CCD:CCD08286852

CAS:387823-09-8

Synonyms:HEXANOIC ACID, 4-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-5-METHYL-3-OXO-, PHENYLMETHYL ESTER, (4S)

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08286852.html