Jiangsu Huaxu Pharmaceutical Co., Ltd

  • Business Type: Manufacturer
  • Country/Region: China
  • Contact Person:(Mr) huaxupharma
  • Tel: 86-515-86739666
  • Fax: 86-515-86735000
  • Address: Chenjiagang Chemical Zone, Xiangshui, Jiangsu, China
  • WebSite:http://www.huaxupharm.com
All Products (0)
Cat # Product Name Cas No. Formula Enqiury