About 2777 results.

AMMONIUM DIMETHYL DITHIOCARBAMATE

<span class='lighter'>AMMONIUM</span> <span class='lighter'>DIMETHYL</span> <span class='lighter'>DITHIOCARBAMATE</span>

CCD:CCD00033724

CAS:3226-36-6

MDL:MFCD00050586

MF / MW:C3 H7 N S2 . H3 N / 138.258

Synonyms:AMMONIUM DIMETHYL DITHIOCARBAMATE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00033724.html

[(5-CHLORO-3-OXY-BENZOTRIAZOL-1-YL)-DIMETHYLAMINO-METHYLENE]-DIMETHYL-AMMONIUM HEXAFLUORO PHOSPHATE

[(5-CHLORO-3-OXY-BENZOTRIAZOL-1-YL)-DIMETHYLAMINO-METHYLENE]-<span class='lighter'>DIMETHYL-AMMONIUM</span> HEXAFLUORO PHOSPHATE

CCD:CCD01404696

CAS:330645-87-9

MDL:MFCD12031645

MF / MW:C11 H15 Cl N5 O . F6 P / 413.689

Synonyms:[(5-CHLORO-3-OXY-BENZOTRIAZOL-1-YL)-DIMETHYLAMINO-METHYLENE]-DIMETHYL-AMMONIUM HEXAFLUORO PHOSPHATE;HCTU O-(6-CHLORO-1-HYDROCIBENZOTRIAZOL-1-YL)- -1,1,3,3-TETRAMETHYLURONIUMHEXAFLUOROPHOSPHATE;HGTU

http://www.chemcd.com/prodetailCCD01404696.html

(2-CHLORO-3-DIMETHYLAMINO-ALLYLIDENE)-DIMETHYL-AMMONIUM HEXAFLUORO PHOSPHATE

(2-CHLORO-3-DIMETHYLAMINO-ALLYLIDENE)-<span class='lighter'>DIMETHYL-AMMONIUM</span> HEXAFLUORO PHOSPHATE

CCD:CCD00701174

CAS:291756-76-8

MDL:MFCD09027944

MF / MW:C7 H14 Cl N2 . F6 P / 306.617

Synonyms:2-CHLORO-1,3-DIMETHYLAMINO TRIMETHINIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE;(2-CHLORO-3-DIMETHYLAMINO-ALLYLIDENE)-DIMETHYL-AMMONIUM HEXAFLUORO PHOSPHATE;2-CHLORO-1,3-BIS(DIMETHYLAMINO)TRIMETHINIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE;(Z)-N-(2-CHLORO-3-(DIMETHYLAMINO)ALLYLIDENE)-N-METHYLMETHANAMINIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00701174.html

DIMETHYL-DIOCTADECYL-AMMONIUM

<span class='lighter'>DIMETHYL-DIOCTADECYL-AMMONIUM</span>

CCD:CCD04010929

CAS:107-64-2

MDL:MFCD18251270

MF / MW:C38 H80 N / 551.057

Synonyms:DIMETHYL-DIOCTADECYL-AMMONIUM;DIMETHYLDISTEARYLAMMONIUM CHLORIDE 98%;双十八烷基二甲基氯化铵;DIMETHYL DISTEARYLAMMONIUM CHLORIDE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD04010929.html