Chenggu Zhenhua Bio-Tech Co., Ltd.,

  • Business Type: Manufacturer
  • Country/Region: China
  • Contact Person:(Mr) zhenhuabiological
  • Tel: 86-916-7423388
  • Fax: 86-916-7423458
  • Address: Juyuan Town, Chenggu County, Shaanxi, China
  • WebSite:http://www.zhenhuabio.com
All Products (0)
Cat # Product Name Cas No. Formula Enqiury